Beste CumLaude gebruiker,

 

Vanaf vandaag is CumLaude 7.3 voor u beschikbaar. De belangrijkste veranderingen worden hieronder vermeld.

 

Prestatieanalyse - Voortgezet Speciaal Onderwijs

Het prestatieanalyse model van de onderwijsinspectie is toegevoegd in CumLaude, onder het menu Prestatieanalyse. De uitslag van de prestatieanalyse is gebaseerd op een viertal indicatoren, waarvan nu de indicatoren Einduitstroom, Uitstroom in relatie tot het IQ en Tussentijdse uitstroom geanalyseerd kunnen worden.

 

Ook in andere overzichten is het nu mogelijk om VSO gerelateerde informatie te gebruiken:

 • Om het onderscheid te kunnen maken tussen leerlingen die VSO en regulier onderwijs volgen, kan de filter Onderwijstype toegevoegd worden aan een overzicht. 
 • De opties Uitstroomprofiel en Onderwijstype zijn toegevoegd als optie om te groeperen, binnen zowel oude als nieuwe overzichten. 
 • Meerdere VSO-gerelateerde opties zijn beschikbaar als filter of bij het exporteren van data.

 

Nieuwe filter/export opties. 

 

Let op: voor het berekenen van de VSO informatie zijn specifieke gegevens nodig. Verdere informatie over welke data wordt gebruikt – en een uitgebreidere toelichting op de indicatoren – is te vinden in de Technische Toelichting, te vinden onder de ?-knop binnen CumLaude.

 

Prestatieanalyse

Het Prestatieanalyse dashboard toont alle berekende indicatoren voor de VSO scholen en hoe deze scoren ten opzichte van de geldende normen. Ook de totaalscore – gebaseerd op het aantal risicopunten per indicator – is zichtbaar per vestiging.

 

Klik op een indicator in het dashboard om naar het bijbehorende indicator-overzicht te gaan en de onderliggende data verder te bekijken.

 

Het nieuwe Prestatieanalyse overzicht

 

Einduitstroom

In het Einduitstroom indicator-overzicht kan geanalyseerd worden hoeveel leerlingen er doorstromen naar vervolgonderwijs en hoeveel leerlingen er, na het succesvol afronden van hun opleiding, uitstromen naar de arbeidsmarkt. Deze indicator berekent het percentage leerlingen dat uitstroomt naar vervolgonderwijs.

 

Het Einduitstroom overzicht

 

Tussentijdse uitstroom

Leerlingen die tussentijds uitstromen naar speciaal of regulier onderwijs worden meegenomen in het Tussentijdse uitstroom indicator-overzicht. Deze indicator berekent het percentage leerlingen dat tussentijds uitstroomt naar het regulier onderwijs.

 

Uitstroom in relatie tot het IQ

Het indicator-overzicht Uitstroom i.r.t. het IQ toont de relatie tussen de uitstroom en het IQ van de leerlingen binnen de vestiging. Op basis van het gemiddelde uitstroomniveau en het gemiddelde IQ wordt hierbij een verschilpunt berekend. 

 

Het Uitstroom in relatie tot het IQ overzicht

 

Prestatieanalyse - Details

Het is per indicator ook mogelijk om de uitgezonderde en onbekende leerlingen te analyseren door op de onbekend kolom te klikken. Op de losse detail overzichten is er per leerling te zien waarom de leerling niet meetelt of onbekend is. 

 

Detail overzicht voor de Eindstroom indicator.

 

Afwezigheid

Binnen het onderdeel Afwezigheid zijn meerdere aanpassingen doorgevoerd.

 

Afwezigheid voor Sectieleiders

De Afwezigheid overzichten zijn vanaf nu ook beschikbaar voor de rol Sectieleider. Sectieleiders kunnen de afwezigheid inzien van alle leerlingen die het vak volgen dat tot hun sectie behoort.

 

Bijzonderheden 

In het overzicht Afwezigheid > Bijzonderheden zijn de attributen Bijzonderheid geoorloofd en Bijzonderheid reden beschikbaar als groeperingen en filter. Deze attributen focussen zich op de bijzonderheid, terwijl de attributen Absentie geoorloofd en Absentie reden zich richten tot de absentie van een student.

 

Een absentie reden is niet altijd hetzelfde als de bijzonderheid reden.

 

Daarnaast is het in het nieuwe overzicht Details > Bijzonderheden Redenen mogelijk om de redenen voor bijzonderheid per leerling in te zien.

 

Redenen voor bijzonderheden voor één leerling.

 

Constateringen (enkel voor Somtoday)

In het overzicht Afwezigheid > Afwezigheid zijn de metrieken Geconstateerde lesuren, Geconstateerde lesdagen en Percentage constateringen toegevoegd. Deze metrieken gebruiken alleen de geconstateerde afwezigheid en niet de melding informatie. In de technische toelichting – te vinden achter de ?-knop – is meer uitleg over constateringen te vinden.

 

Samenvoeging Advies/Leerling

De overzichten Doorstroom > Advies/CITO > Advies en Leerling > Leerling zijn samengevoegd in het Leerling > Leerling overzicht. Hierdoor zijn de groeperingen uit beide overzichten nu te combineren in één overzicht.

 

Basisschooladvies opties in Leerling overzicht.

 

Uitbreiding landelijke examencijfers

Het is nu mogelijk om meerdere groeperingen te kiezen in het dashboard Cijfers > Examens. Daarnaast is de groepering Vakcode toegevoegd aan de keuzes.

 

Afhankelijk van de gekozen groeperingen wordt het eigen gemiddelde vergeleken met een specifiek deel van de landelijke cijfers. Er zijn hierbij drie opties:

 • Niveau: er wordt vergeleken met alle landelijke cijfers van hetzelfde niveau (over alle vakken heen).
 • Vakkengroep: er wordt vergeleken met de landelijke cijfers van dezelfde vakkengroep en niveau.
 • Vakcode: er wordt vergeleken met de landelijke cijfers van hetzelfde vak en niveau.

De uitleg bovenin het overzicht toont welke van bovenstaande opties wordt gebruikt.

 

De blauwe tekst geeft aan welke landelijke resultaten worden gebruikt.

 

Verduidelijking Onbekende leerlingen bij doorstroom

Bij het veld Doorstroom status is de categorie ‘Vertrekstatus niet correct in systeem’ voor onbekende leerlingen aangepast naar ‘Doorstroom niet af te leiden uit vertrekstatus’. Hiermee geeft de uitzonderingscategorie beter weer wat de oorzaak is en hoe dit verholpen kan worden. In de technische toelichting – te vinden achter de

?-knop – is terug te vinden hoe de doorstroom op basis van de vertrekstatus wordt bepaald.

 

Favorieten die gebruik maken van de filter Doorstroom status met de oude waarde moeten verversd worden. Als dit het geval is voor uw favoriet, krijgt u hier automatisch een melding van bij het openen van de favoriet.

 

Totalen Cijfer Dashboard

Aan het overzicht Cijfers – Dashboard zijn totalen toegevoegd voor alle kolommen. Voor de waardes Tekortpunten en Leerlingen is het totaal aantal gebruikt, voor de andere kolommen het gewogen gemiddelde.

 

Overige aanpassingen

 • Voor de filters Instroom type en Uitstroom type zijn de standaardwaarden op Extern gezet.
 • Gebruikers met rol Benchmark of Schoolbreed kunnen bij een aantal overzichten nu ook leerlingen groeperen op postcode nummer.
 • Magister: de filter Afnamemoment is toegevoegd voor Magister gebruikers, zodat het mogelijk is om te filteren op het afnamemoment van een toets.
 • Magister: de filter Onderwijssoort SvB (afk) is nu ook toegevoegd voor Magister gebruikers, zodat het mogelijk is om te filteren op de onderwijssoort van de school van bestemming van een leerling.  
 • Magister: afwezigheden van het type Verlof zijn nu ook zichtbaar in CumLaude als Afwezig (Geoorloofd).